h

SP-antwoord op het coalitieakkoord

9 mei 2022

SP-antwoord op het coalitieakkoord

Foto: Wijnand Doffer / SP

Vorige week maakten de partijen ODS, CDA en VVD bekend dat zij een coalitie gaan vormen. Ze bezetten samen veertien van de negentien raadszetels in Stede Broec. Op donderdagavond maken deze partijen hun coalitieakkoord bekend aan de gemeenteraad. In reactie daarop maakt fractievoorzitter Monique de Vogel de balans op: “We zullen de uitvoering ervan toetsen aan de normen en waarden van de SP”.

De Vogel beschouwt het coalitieakkoord¹ 'Samenwerken, Samen leven, Samen ontwikkelen':

“In het coalitieakkoord staat geschreven hoe de coalitiepartijen ODS, CDA en VVD het kasboek op orde willen brengen. En dat is mooi, dat willen we allemaal. Maar de coalitiepartijen willen ook het voorzieningenniveau op pijl houden met Hét Postkantoor als leidend voorbeeld. Dit kan niet zonder dat het ten koste gaat van iets anders en dat zijn zeker niet de prestigieuze bouwprojecten of culturele ambities.

In de afgelopen periode is er fors bezuinigd. ‘Samen leven’ kan alleen als er oplossingen komen voor de problemen van een steeds groter wordende groep inwoners: te weinig betaalbare en sociale woningbouw, uitgeklede armoederegelingen, uitbesteding van de zorg, trage WMO beslisprocedures en onveilige straten. Voor veel inwoners herkenbare problemen. En die problemen nemen toe naarmate het leven duurder wordt, het minimumloon achterblijft en voorzieningen die werkelijk nodig zijn om te voorzien in de basisbehoeften, steeds verder worden afgeschaald.

De SP wil een gemeente waarin we op een sociale manier met elkaar omgaan. Waarin mensen niet alleen voor zichzelf leven, maar oog hebben voor elkaar. Dit betekent dat bij alles wat de gemeente doet, gekeken moet worden naar wat het betekent voor mensen. De SP wil dat de gemeente een centrale rol pakt in de organisatie van zorg en dagbesteding, dat woonwijken voldoende betaalbare en sociale woningbouw bevatten en dat de buurt - waarin mensen wonen - een prettige en veilige omgeving is waar bewoners centraal staan en iedereen mee kan doen.

In de komende periode zal de uitwerking en uitvoering van het akkoord op tafel komen. Het is de bedoeling dat alle partijen in dit proces ruimte krijgen om aanbevelingen te doen. De SP zal alle voorstellen consequent toetsen aan onze normen en waarden. Waar nodig zullen we de mensen inschakelen voor wie wij het raadswerk doen.

In opdracht aan de coalitie en het college, want 'samen leven' begint bij de bestrijding van achterstand."

 

¹ Het coalitieakkoord treft u hieronder in pdf aan.

Reactie toevoegen

News

U bent hier