h

Partijen bekennen kleur bij debat Seniorenraad

2 maart 2022

Partijen bekennen kleur bij debat Seniorenraad

Foto: Wijnand Doffer / SP

Maandagavond 28 februari jl. hield de Seniorenraad een politiek debat in Het Postkantoor in Bovenkarspel. Alle deelnemende partijen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Stede Broec zijn vertegenwoordigd. Marcel Lathouwers: “Het was een kleurrijke avond. Het publiek was behoorlijk kritisch op de gemeentelijke politiek. De SP doet in Stede Broec voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen en heeft deze avond goed kunnen laten zien hoe het ook anders kan.”

Het debat werd afgetrapt met een voorstelrondje; Iets dat geen van de sprekers had verwacht. Het gaf een persoonlijk tintje aan het debat en schetste een beeld van wat we de rest van de avond konden verwachten. Marcel kon goed uitleggen wie hij was en waar hij, en de SP, voor staat. Een kenmerkend voorbeeld dat de SP eveneens onderscheid, is de SP Hulpdienst. Hij noemde het ‘één van onze parels in onze schatkist.’

Tijdens dit rondje werd al snel duidelijk dat de andere partijen goed naar de SP gekeken hebben. De SP is een partij die van oudsher actief de buurt in gaat en de mensen hun verhaal laat vertellen. Nu zeggen alle partijen dat ze actief de mensen opzoeken om te horen wat zij belangrijk vinden! Is dit loze praat of is er echt een ommezwaai in de lokale politiek? Dat gaan we ontdekken.
In de tweede ronde konden de sprekers vertellen wat de unieke punten in hun verkiezingsprogramma’s zijn. De andere sprekers konden daarom aangeven of de punten echt wel zo uniek zijn. Opmerkelijk was dat er weinig unieke punten waren of dat punten vaag bleven. Marcel kon onderscheidende punten voordragen zoals:

  • Het buurthuis moet terugkomen in Princenhof: “En dan is het niet alleen om gezellig een kaartje te kunnen leggen, maar een plek waar mensen laagdrempelig in contact komen met de wijkagent en bijvoorbeeld met mensen van de gemeente en de woningcorporatie.”
  • Van alle nieuw te bouwen woningen moet minimaal 40% sociale huur zijn: “Zo kunnen mensen die wat minder te besteden hebben ook een woning vinden, wat in de huidige woningcrisis voor deze groep een haast onmogelijke opgave is geworden.”
  • “Niet alleen ouderen moeten de gelegenheid krijgen om te sporten en fit te blijven. Het moet voor iedere inwoner beschikbaar worden gemaakt: Mensen met een laag inkomen (tot 120% van minimuminkomen) moeten daarom in de gelegenheid worden gesteld om te kunnen sporten.”

Vervolgens kwam de fusie van Stede Broec met de buurgemeenten ter sprake. Veel zijn tegen fusie, met het oog op verlies van voorzieningen. Echter was er een geluid dat niet fuseren mogelijk ook kan leiden tot een dergelijk verlies. De toekomst is wat dat betreft onduidelijk. Als enige partij had de SP het standpunt dat een besluit over wel of niet fuseren te ingrijpend is om de gemeenteraden dat te laten bepalen. Uiteindelijk moeten wat de SP betreft de inwoners van de gemeenten daar het laatste woord over hebben. Een referendum dus.

De vierde ronde had als onderwerp wonen. Alle partijen waren het er wel over eens dat er snel woningen moeten worden bijgebouwd in Stede Broec. Allerlei ideeën en termen passeerden de revue zoals: doorstroming, inbreilocaties, verpleegplekken en zogeheten ‘Knarrenhofjes’. De SP benadrukte dat de huidige woningnood niet uit de lucht is komen vallen, maar een politieke keuze is. Enkele punten uit het betoog van Marcel Lathouwers:

  • Door sociale huurwoningen te verkopen duwt de woningcorporatie ze uit hun woningbestand en wordt het aanbod minder.
  • Het vele bouwen van dure huizen maakt speculeren interessant en de grond dus duurder.
  • Vroeger was het standaard om maximaal 25% van het inkomen te “verwonen”. Een huur van €800 is daarom niet laag of sociaal te noemen. Voor een grote groep, bijvoorbeeld de zogenaamde werkende armen, is dit niet te betalen.
  • Door samenwerking tussen woningcorporatie en gemeente kunnen projecten worden gerealiseerd, zoals woonvormen voor senioren met zorgondersteuning.

Marcel sluit af door te zeggen dat als de bouwpartners en de woningcorporatie gewezen worden op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, dat er meer kan worden bereikt.

Als laatste kwam verkeer en toegankelijkheid kort aan bod. Probleem is dat veel trottoirs slecht zijn onderhouden en daardoor gevaarlijk kunnen zijn, vooral voor mensen die niet helemaal meer goed ter been zijn. De Seniorenraad deed haar beklag over het feit dat er te weinig is gedaan met hun rapportage over de toegankelijkheid in de openbare ruimte. De voorzitter van de Seniorenraad sprak ten slotte de hoop uit dat de komende gemeenteraad daar werk van gaat maken en dat er een betere communicatie zal plaatsvinden.

Tijdens deze eerste Stede Broecse debatavond heeft de SP zichzelf goed kunnen voorstellen aan alle aanwezigen. Er was een overduidelijk verschil te zien tussen de SP en de zittende partijen. Wellicht hielp het de inwoners om op 14, 15 of 16 maart een weloverwogen keuze te maken.

Door: Wijnand Doffer

Reactie toevoegen

U bent hier